Новости

Едукативна посета на ООУ „Даме Груев“- с.Ерџелија,Свети Николе

На 20.05.2022 година, дел од вработените на Сеизмолошката Опсерваторија при ПМФ - Скопје одржаа едукативна посета на ООУ Даме Груев во Свети Николе.  Учениците се запознаа со земјотресот како природна појава и научија како да постапат при случен земјотрес.Трета меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ беше дел од третата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки која се оддржа од 6-8 мај во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Покрај Сеизмолошката опсерваторија, учествуваа и голем број на предавачи и посетители од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Сеизмолошката Опсерваторија учествуваше со три трудови, насловени:

- „Сеизмолошката опсерваторија како дел од образованието“ 

- „Земјотресот во процесот на образовната технологија“

- „CD и DVD дискови - подостапна замена за дифракциона решетка во демонстрациите од физичка оптика “Посета на група ученици од American High School Skopje

Денес во Сеизмолошката Опсерваторија во Скопје, се одржа едукативен час за важноста на земјотресот како природна појава и мерки за заштита од истиот. Гости ни беа учениците од приватното средно училиште American High School Skopje (AHSS). © 2022. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.