Новости

XIII-то СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПОДЗЕМНАТА И ПОВРШИНСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ

Во периодот од 14ти -16ти Октомври 2022 година се оддржа тринаесетото стручно советување со меѓународно учество од областа на подземната и површинската експлоатација на минерални суровини (ПОДЕКС – ПОВЕКС ‘22) организирано од страна на Здружение на рударските и геолошките инженери на Република Македонија и Универзитет “Гоце Делчев” - Штип, Факултет за Природни и техннички науки.

Сеизмолошката Опсерваторија учествуваше со труд насловен СЕИЗМИЧНОСТ НА РЕГИОНОТ ШТИП-РАДОВИШ ВО ПЕРИОДОТОД 2000 ГОДИНА ДО 2021 ГОДИНА.

moreМеѓународна работилница за сеизмологија (ORFEUS Annual Observatory Meeting and Workshop, Second International EPOS SP Workshop on Adria Array - Seismology)

 

Претставници на Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ - Скопје, проф. д-р Драгана Черних и д-р Јасмина Најдовска учествуваа на годишната меѓународна работилница за сеизмологија (ORFEUS Annual Observatory Meeting and Workshop, Second International EPOS SP Workshop on Adria Array - Seismology), што се одржа во Потсдам, Германија.

На овој меѓународен собир на сеизмолози беа прикажани досегашните активности и проекти на ORFEUS (Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology) како и новите можности за соработка во однос на тектонските движења на плочите во Медитеранот.

Исто така беа прикажани резултатите од најновите истражувања на горната мантија под Балканскиот полуостров и динамиката на тектонските плочи и нивните деформации.

„За истражувањата на проектот Adria Array - Seismology, поврзани со Јадранската микро тектонска плоча, беше договорено да бидат вклучени и податоците од нашите сеизмолошки станици“ - изјави проф. д-р Драгана Черних, раководителка на Сеизмолошката опсерваорија при ПМФ.

 Едукативна посета на ООУ „Даме Груев“- с.Ерџелија,Свети Николе

На 20.05.2022 година, дел од вработените на Сеизмолошката Опсерваторија при ПМФ - Скопје одржаа едукативна посета на ООУ Даме Груев во Свети Николе.  Учениците се запознаа со земјотресот како природна појава и научија како да постапат при случен земјотрес.Трета меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки

Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ беше дел од третата меѓународна конференција за образованието по математика, физика и сродни науки која се оддржа од 6-8 мај во просториите на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Покрај Сеизмолошката опсерваторија, учествуваа и голем број на предавачи и посетители од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора.

Сеизмолошката Опсерваторија учествуваше со три трудови, насловени:

- „Сеизмолошката опсерваторија како дел од образованието“ 

- „Земјотресот во процесот на образовната технологија“

- „CD и DVD дискови - подостапна замена за дифракциона решетка во демонстрациите од физичка оптика “Посета на група ученици од American High School Skopje

Денес во Сеизмолошката Опсерваторија во Скопје, се одржа едукативен час за важноста на земјотресот како природна појава и мерки за заштита од истиот. Гости ни беа учениците од приватното средно училиште American High School Skopje (AHSS). © 2023. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.