Привремени сеизмолошки станици

Привремени сеизмолошки станици во Република Северна Македонија оджувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје

Станица /Време на работа /Георафски координати во степени /Елевација

Опрема

Брана „Лисиче“ (Велес)(LIS) /2010 г. /41.6874 N, 21.6001 E/ 77 m

 

Активна опрема

  • комплет  од три краткопериодични сеизмометри SS‑1 RANGER и дигитален запишувач SSR-1
  • комуникациска и помошна опрема

с. Белица (акумулација Козјак) (BELI) /од 2004 г. /41.6827 N, 21.2743 E/ 523 m

 

Активна опрема

  • комплет  од три краткопериодични сеизмометри SS‑1 RANGER и дигитален запишувач SSR-1
  • комуникациска и помошна опрема

Брана „Кнежево“ (Хидросистем „Злетовица“, Пробиштип) (KNEZ) /од 2012 г. /41.1091 N. 22.3068 E/1125.6m

Активна опрема

  • комплет  од три краткопериодични сеизмометри SS‑1 RANGER и дигитален запишувач SSR-1
  • комуникациска и помошна опрема
Брана „Козјак“ (ХЕЦ „Козјак“)(KOZJ) /од 2004 г. /41.8779 N. 21.1950 E/533 m

Активна опрема

  • краткопериодичен трикомпонентен сеизмометар GURALP CMG T40 и дигитален запишувач IDS24
  • комуникациска и помошна опрема
Брана „Св. Петка“(SVPE) /од 2006 /41.9217 N, 21.2595 E/530 m

Активна опрема

  • комплет  од три краткопериодични сеизмометри SS‑1 RANGER и дигитален запишувач SSR-1
  • комуникациска и помошна опрема

© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.