Постојани сеизмолошки станици

Сегашна мрежа на постојани сеизмолошки станици во Република Северна Македонија, оджувана од Сеизмолошката опсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје

Станица/ Меѓународен код / Почеток на работа / Георафски координати во степени  /Елевација

Опрема

Скопје / SKO /1.7.1957 г./41.9721 N, 21.4396 E /346m

Неактивна опрема

 • два среднопериодични механички сеизмографа MAINKA (регистрација со игла врз начадена хартија на цилиндер што ротира)
 • среднопериодичен механички сеизмограф CONRAD (регистрација со игла врз начадена хартија на цилиндер што ротира)
 • десет комплети составени од по три краткопериодични електромагнетни сеизмометри ВЭГИК и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • комплет составен од три краткопериодични електромагнетни сеизмометри LEHNER-GRIFFITH и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • два комплета составени од по три краткопериодични електромагнетни сеизмометри WILLMORE и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија 
 • два комплета составени од по еден краткопериодичен електромагнетен сеизмометар ВБП-3 и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • електромагнетен акцелерограф ОСБ-I МП со галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • STRONG‑MOTION RECORDER AR-240
 • комплет од три среднопериодични електромагнетни сеизмометри СКД и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • комплет  од три долгопериодични електромагнетни сеизмометри PRESS-EWING и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • сеизмоскоп WILLMORE
 • седум  крaткопериодични електромагнетни сеизмометри SS‑1
 • два дигитални запишувачи SSR-1
 • еден дигитален запишувач Wave24
 • два пакета EpiSensor−Model FBA ES-T
 • два дигитални запишувачи Quantera–Q330HRS
 • краткопериодичен електромагнетен сеизмометар SS-1 RANGER, врзан со дигитален запишувач SSR-1
 • краткопериодичен електромагнетен сеизмометар SS‑1 RANGER, врзан со аналоген запишувач VR-1
 • аквизициски систем MSD-1
 • магнетометар − Fluxmeter 
 • комуникациска и помошна опрема 
Активна опрема
 • комплет од три широкопојасни електромагнетни сеизмометри WR‑1 RANGER, врзани на дигитален запишувач Quantera–Q330
 • FBA-23 TRIAXIAL FORCE BALANCE ACCELEROMETER, врзан со дигитален запишувач Quantera–Q330
 • комуникациска и помошна опрема

Валандово / VAY /16.2.1966 г. /41.3211 N, 22.5701 E /168 m

Неактивна опрема

 • комплет од три краткопериодични електромагнетни сеизмометри LEHNER-GRIFFITH и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 •  комплет од еден краткопериодичен електромагнетен сеизмометар ВБП-3 и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • аналоген запишувач VR-1
 • комуникациска и помошна опрема

Активна опрема

 •  комплет од три широкопојасни електромагнетни сеизмометри WR‑1 RANGER и дигитален запишувач Wave24
 • комуникациска и помошна опрема

Охрид / OHR /9.9.1967 г. /41.1114 N, 20.7989 E /739m

Неактивна опрема

 • комплет од три краткопериодични електромагнетни сеизмометри LEHNER-GRIFFITH и галванометриска аналогна регистрација на фотографска хартија
 • аналоген запишувач VR-1
 • комуникациска и помошна опрема

Активна опрема

 • комплет од три широкопојасни електромагнетен сеизмометри WR‑1 RANGER и дигитален запишувач Wave24
 • комуникациска и помошна опрема

Пехчево / PEHC /10.10.2017 г. /41.7748 N, 22.8973 E /1080m

Активна опрема

 • комплет од три широкопојасни електромагнетен сеизмометри WR‑1 RANGER и дигитален запишувач Wave24
 • комуникациска и помошна опрема

Битола / BIA /17.9.1994 г./41.0194 N, 21.3239 E /720m

Станицата не е активна

Неактивна опрема

 • комплет од три краткопериодични електромагнетни сеизмометри SS‑1 RANGER со дигитален запишувач Wave24
 • комуникациска и помошна опрема

Штип / STIP /2.7.1998 г. /41.7754 N, 22.4382 E/ 320 m

Станицата не е активна

Неактивна опрема

 • комплет од три краткопериодични електромагнетни сеизмометри SS‑1 RANGER и  дигитален запишувач Wave24
 • комуникациска и помошна опрема

Крушево / KRUS /29.7.2006 г. /41.3689 N, 21.2489 E/ 1015 m

Станицата не е активна

Неактивна опрема

 • комплет од три краткопериодични електромагнетни сеизмометри SS‑1 RANGER и дигитален запишувач Wave24
 • комуникациска и помошна опрема

Крива Паланка/KPJ/14.04.2003 г./42.2092N, 22.3617E/ 700m

Станицата не е активна

Неактивна опрема

 • комплет од три краткопериодични електромагнетни сеизмометри SS‑1 RANGER и дигитален запишувач SSR-1
 • комуникациска и помошна опрема

© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.