Хронолошки список на вработени доктори и магистри на науки

 

Име и презиме, највисока академска титула

Највисоко звање, највисока функција

Време на работа

1.

Гиго Милески,

доктор на географски науки

редовен професор, раководител

1.11.1956.-29.1.1960.

2.

Драган Прокопиев

референт

1.10.1957.-15.5.1961.

3.

Драган Хаџиевски,

доктор на физички науки

редовен професор, раководител

1.9.1958.-5.7.1988.

4.

Ристо Глигоров

помошник лаборант, чувар

12.12.1959.-18.8.1999.

5.

Божидар Радичевски

возач

1.3.1958.-31.1.1960.

6.

Панде Георгиевски,

дипл. инж. геолог

асистент

1.7.1963.-15.11.1964.

7.

Марика Богдановска

хигиеничар

16.10.1964.-20.1.1992.

8.

Арсена Димова

стручен адмн. референт

1.2.1965.-14.12.1996.

9.

Владо Богдановски

лаборант

1.4.1965.-31.7.1965.

10.

Живко Диневски

лаборант

1.4.1965.-15.8.1965.

11.

Драган Ристовски

ВКВ возач

18.2.1965.-18.5.1998.

12.

Михајло Алтановски

лаборант

1.4.1965-12.8.1967.

13.

Никола Василевски

техн. сораб. за анализа

15.11.1965.-2008.

14.

Симеон Ордев

техн. сораб. за инстр.

15.11.1965.-31.1.1994.

15.

Среќко Лазаревски

лаборант

15.4.1965.-6.7.2004.

16.

Петар Џонов

техничар на сеиз. станица

16.12.1965.-31.7.2003.

17.

Милисав Вељаноски

техничар на сеиз. станица

1.3.1966.-28.12.2000.

18.

Стојан Велевски

лаборант

15.3.1967.-30.4.2004.

19.

Даница Василева,

магистер на геолошки науки

асистент

1.5.1968.-15.10.1974.

20.

Јован Созовски,

дипл. проф. по физика.

асистент

1.4.1968.-20.9.1968.

21.

Светозар Митиќ

лаборант

1.6.1968.-13.7.1968.

22.

Љуборад Стефановиќ

лаборант

1.6.1968.-30.8.1968.

23.

Тодор Пешиќ

лаборант

1.6.1968.-15.12.1968.

24.

Александар Чихачев

лаборант

1.6.1968.-15.12.1968.

25.

Гаврило Стаменковиќ

лаборант

1.6.1968.-5.9.1968.

26.

Драгољуб Миленковиќ

лаборант

1.6.1968.-15.12.1968

27.

Владимир Чихачев

лаборант

5.9.1968.-15.12.1968.

28.

Петар Митиќ

лаборант

1.9.1968.-15.12.1968.

29.

Зора Јовановиќ

материјален книговодител

10.7.1968.-29.12.1997.

30.

Стојанка Лековска

лаборант

15.11.1968.-30.4.1969.

31.

Фердинанд Нонкуловски,

дипл. проф. по физика

асистент

1.6.1969.-6.9.1969.

32.

Борис Христовски,

дипл. проф. по физика

виш стручен соработник

24.10.1972.-2008.

33.

Ѓеорги Жоговски,

дипл. инж. геофизар

стручен соработник

14.1.1975.-1.8.1979.

34.

Вера Чејковска,

доктор на физички науки

виш научен соработник, раководител

1.4.1980.-1.12.2016

35.

Лазо Пекевски,

доктор на физички науки

научен советник, раководител

15.1.1981.-1.3.2012

36.

Драгана Черних-Анастасовка,

доктор на физички науки

редовен професор

1.9.1989.-

37.

Душка Николовска

хигиеничар

8.5.1992.-

38.

Љупчо Јордановски,

доктор на науки по градежништво, специјалност земјотресно инженерство

научен советник, раководител

1.11.1992.-7.10.2010.

39.

Зоран Тодоров,

дипл. инж. по електротекника

советник-електроинжинер за сеизмолошки инструменти

10.6.1994.-

40.

Маргарита Димовска,

дипл. инж. по електроника.

стручен адм. референт

8.5.1997.-24.9.2001.

41.

Елена Делевска

материјален книговодител

27.10.1998.-

42.

Јасмина Џуровска,

дипл. проф. по физика

помлад асистент

1.10.1999.-1.09.2011

43.

Ане Тунтев,

магистер на физички науки

виш стручен соработник

1.12.2003.-06.09.2013

44.

Катерина Дрогрешка,

доктор на физички науки

научен соработник

24.12.2013.-

45.

Јасмина Најдовска,

доктор на физички науки

научен соработник

24.12.2013.-

46

Јован Станоевски

техничар – систем администратот

1.12.2013.-1.2.2015

47

Љубчо Јованов

дипл. инж. по  форензичка физика
Виш лаборант 1.06.2021-
48

Моника Андрееска

дипл. географ-геоинформациски системи

Виш лаборант 1.06.2021-
49

Ивана Молеровиќ

дипл. инж. по  форензичка физика

Виш лаборант 15.07.2021-

© 2022. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.