Новости

назад до:"Новости"

XIII-то СТРУЧНО СОВЕТУВАЊЕ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО ОД ОБЛАСТА НА ПОДЗЕМНАТА И ПОВРШИНСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ


назад до:"Новости"

© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.