Линкови

Меѓународни и европски центри за податоци

Европско-медитерански сеизмолошки центар (EMSC)

Меѓународен сеизмолошки центар (ISC)

Светски центар за податоци (МЦД) на Русија и Украина, Москва

Светски центар за податоци од физика на Земјата (МЦД по ФТЗ), Москва 

Национален центар за сеизмолошки податоци на САД (NEIC) 

Медитеранска мрежа на широкопојасни сеизмографи (MedNet)

Центар за податоци ОРФЕУС (ODC)


Меѓународни и европски организации и институции

Меѓународна асоцијација за сеизмологија и физика на внатрешноста на Земјата (IASPEI)

Меѓународно друштво за геодезија и гефизика (IUGG)

Меѓународен центар за теоретска физика „Абдус Салам“ (ICTP)

Европска сеизмолошка комисија (ECS) 

Опсерватории и истражувачки центри за eвропскa сеизмологија (ORFEUS)

Европски центар за геодинамика и сеизмологија (ECGS)

Европска асоцијација на гео-научници и инженери (EAGE)

Европска асоцијација за земјотресно инженерство (EAEE)

Централна европска иницијатива (CEI)


Странски национални институции

Геолошки завод на САД (USGS)

Институт за физика на Земјата „О. Ју. Шмидт“ на Руската академија на науки (ИФЗ РАН) 

Геофизички центар на Руската академија на науки (ГЦ РАН)

ГФЗ Германски научно-истражувачки центар за геонауки

Геофи­зички институт на Чешката академија на науките 

Геофи­зички институт на Словачката академија на науките 

Кралска опсерваторија на Белгија

Национален институт за геофизика и вулканологија на Италија (INGV)

Агенција на Словенија за животна околина 

Универзитет во Загреб, Природно-математички факултет, Геофизички оддел 

Републички завод на Србија 

Федерација на Босна и Херцеговина, Федерален хидрометеоролошки завод, Центар за сеизмологија 

Хидрометеоролошки и сеизмолошки завод на Црна Гора, Сектор за сеизмологија

Национален институт за физика на Земјата, Букурешт, Романија (BUC)

Национален институт за геофизика, геодезија и географија (NIGGG), Софија, Бугарија

Оддел за геофизика, Школа по геологија, Универзитет „Аристотел“, Солун, Грција

Универзитет  во Патрас, Сеизлолошка лабораторија Патрас, Грција

Национална опсерваторија во Атина, Институт за геодинамика, Атина, Грција (NOA-IG)

Институт за геонауки, енергија, вода и околина (IGEWE), Тирана, Албанија


Компании за опрема

Кинеметрикс, САД

МикроСтеп-МИС, Словачка


Домашни институции и организации

Центар за управување со кризи на Владата на Република Македонија

Министерство за животната средина и просторно планирање на Република Македонија

Министерство за образование и наука на Република Македонија 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

Природно-математички факултет – Скопје

Институт за физика при Природно-математички факултет – Скопје

Друштво на физичарите на Македонија

Институт за географија при Природно-математички факултет – Скопје

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје

Градежен факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

Градежен институт „Македонија“ АД Скопје

Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Македонија

ЕЛЕМ − А.Д. Електрани на Македонија

Хидросистем Злетовица

Агенција за катастар на недвижности

Геолошки завод на Република С. Македонија© 2024. Сеизмолошка опсерваторија, ПМФ, УКИМ, Скопје.